Board Members and Personnel

Jamila Sulu - Chairperson (Board Member) 
Jamila Sulu, the chairperson of Widows and Orphans Development Foundation (WODF) is a Lawyer and a Human Rights Practitioner with over 15 years of experience in human rights work drawn from her previous work at the Commission for Human Rights and Good Governance in Tanzania, and from Amnesty International Tanzania Section. She holds a master’s degree (M.A Development Studies: Human Rights, Gender and Conflict Studies) from The Hague-based International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam; a bachelor’s degree in Law (LLB), and a Diploma in International Relations and Diplomacy from Tanzania. Her areas of expertise include international human rights law, human rights and development advocacy, promoting the rights of the most vulnerable, as well as gender and development issues.


Neeltje Ardon - Secretary (Board Member)
Neeltje Ardon is a former teacher with over 20 years of teaching experience in various schools in Rotterdam and The Hague in the Netherlands. She also has many years of extensive experience in charity work with various local and international human rights organisations volunteering in resource mobilisation roles with organisations such as Amnesty International Netherlands, Spierfonds and Dierenbescherming. She also supports in various forms the work of CordAid, UNICEF Nederland, Artsen Zonder Grenzen, Stichting Vluchtelingenwerk and other Dutch organisations. She is currently mobilising support for disadvantaged girls’ education in Uganda and Tanzania, and has previously done so for disadvantaged communities in Romania.


Salome Magembe - Treasurer (Board Member)
Salome Magembe is a Food Scientist and an International Food Quality Professional with over 10 year of experience. She holds a master’s degree in Food Quality Management from Wageningen University and Research Centre (WUR) in the Netherlands specialising in food quality management, food ethics, food analysis and food judgment. She also holds a bachelor’s degree in Food Science and Technology from Sokoine University of Agriculture (SUA) in Tanzania focusing on food microbiology, food chemistry, food engineering, food analysis, and food contaminants. She has previously worked with the United Nations World Food Programme (WFP) in Rome, Italy as well as with some food processing companies in the Netherlands.  She is currently working with METRO Food Sourcing (RTO)-Delft in the Netherlands as Food Quality Controller.


Hussein Ringi - Programme Manager (Tanzania)
Hussein Ringi is a social scientist who graduated with a Bachelor's degree in Archaeology from the University of Dar es Salaam. As a specialist in the study of human activity through the recovery and analysis of material culture, Hussein has taken part in projects involving archaeological excavations in Juani Island at Mafia Archipelago and Makuyuni Arusha in Tanzania, archaeological investigation of trade connections between the Mafia Island and the rest of the ancient world, and archaeological investigation of Pleistocene Hominin and Mammalian Paleofauna. He is also skilled in conducting systematic surveys, mapping, analysis, and impact assessment. His skills in research and analysis plus the volunteer work that he has done previously with local organizations working on the rights of disadvantaged communities in Tanzania are expected to benefit WODF greatly.Informatie voor ANBI

Stichting Widows and Orphans Development is an ANBI organization.

Naam: Stichting Stichting Widows and Orphans Development.

Het RSIN of het fiscaal nummer: 861813169.

De contactgegevens:  Platotuin 11, 2908 XD, Capelle aan den IJssel.

Bestuurssecretariaat:
Mevrouw Neeltje Ardon
Telefoon: +31 (0) 10 279 94 30
E-mail: [email protected]

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:
Mevrouw Jamila Sulu - voorzitter
Mevrouw Neeltje Ardon - secretaris
Mevrouw Salome Magembe - penningmeester

Het beleidsplan

Het WODF stelt zich een samenleving voor waarin weduwen, wezen en behoeftige personen bevrijd worden van armoede, een waardig leven kunnen leiden, waarin hun mensenrechten worden gewaarborgd en waarin zij hun volledig potentieel kunnen realiseren en zo actief bijdragen aan persoonlijke, gezins-, gemeenschaps- en nationale ontwikkeling.

De Stichting zet zich in voor het verbeteren van de levens van weduwen, wezen en behoeftige personen doormiddel van economische en sociale ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot basisbehoeften, het pleiten voor hun mensenrechten en het bieden van duurzame oplossingen om hun weerbaarheid te vergroten. De Stichting zorgt ervoor dat haar financiële middelen zoveel mogelijk wordt aangewend ten behoeve van haar doelgroep, zowel in Nederland als in Tanzania.

De werkzaamheden van de Stichting worden uitgevoerd door het Bestuur, interne- en externe vrijwilligers en in samenwerking met andere non-profitorganisaties. De werkzaamheden in Tanzania bestaan o.a. uit het geven van trainingen aan weduwen, het mobiliseren van overheidssteun voor het bereiken van haar doelstellingen en het creëren van bewustzijn bij haar doelgroep over hun mensenrechten.

In Nederland verleent de Stichting psychosociale ondersteuning in verschillende vormen aan haar doelgroep om sociale inclusie te bereiken. Inkomsten van de stichting bestaan uit ontvangsten door fondsverwende activiteiten, schenkingen, subsidies, legaten, nalatenschappen en andere giften.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de besteding van de fondsen en het beheer van alle monetaire en niet-monetaire activa van de Stichting. Het beloningsbeleid De bestuursleden en vrijwilligers krijgen vergoeding van gemaakte onkosten die zij redelijkerwijs door hun functie bij de stichting gemaakt hebben. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen andere gelden dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het met alle daartoe geëigende middelen:

• Het helpen creëren van een samenleving waarin weduwen, wezen en behoeftige personen vrij zijn van armoede, in waardigheid leven, mensenrechten genieten en hun volledige potentieel realiseren.

• Weduwen, wezen en behoeftige personen helpen bij het opbouwen van economische en sociale veerkracht.

• Bijdragen aan de transformatie van het leven van weduwen, wezen en behoeftige personen en hun algehele welzijn verbeteren zodat zij vitale leden van de samenleving kunnen worden.

En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Aan het eind van elk jaar legt de Stichting verantwoording af over alle in het jaar bestede middelen, waarbij de goedgekeurde begroting wordt vergeleken met de uitgaven en de bankafschriften. De jaarrekening wordt opgesteld, beoordeeld en vastgesteld door het Bestuur. Het Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening laten onderzoeken door een door het Bestuur aan te wijzen (externe) accountant. De jaarrekening wordt, na vaststelling, gepubliceerd op de website van de Stichting zodat hiermee verantwoording wordt afgelegd aan o.a. begunstigden, donateurs en autoriteiten.

Verslag van activiteiten voor de periode van 5 november tot 31 december 2020

De Stichting Widows and Orphans Development is opgericht op 5-11-2020. Tot 31-12-2020 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden die voornamelijk zijn gefinancierd door de leden van de Raad van Bestuur en een adviserend lid.

1. Vergadering met weduwen en wezen in Tanzania

In november 2020 de Landelijk Programma Manager voor de Stichting voor ontwikkeling van Weduwen en Wezen (WODF) in Tanzania, dhr. Hussein Ringi, bezocht het dorp Bumbuta in het district Kondoa, in de regio Dodoma om te vergaderen met weduwen en wezen. Op die vergadering waren 43 weduwen en 21 wezen aanwezig, met wie de moeilijkheden waar zij mee te maken hebben, werden besproken. Door de weduwen werden de volgende onderwerpen genoemd:

• Het grootste deel van de weduwen in Bumbuta leeft in armoede en heeft geen mogelijkheid om zelf een inkomen te verwerven.

• Zij hebben nauwelijks de middelen voor de eerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding en onderwijsbenodigdheden voor hun kinderen en/of kleinkinderen.

• Zij zijn niet op de hoogte van hun mensenrechten en hebben geen toegang tot informatie over hun rechten of welke sociale en economische versterkingsprogramma’s dan ook

• Het grootste deel van de verweesde kinderen kan moeilijk naar school gaan vanwege gebrek aan noodzakelijke dingen als een schooluniform, boeken, schoenen, rugzak en andere schoolspullen.

• Wezen die beide ouders hebben verloren, wonen bij hun grootmoeders die net zo arm zijn en hun de eerste levensbehoeften niet kunnen verschaffen.

• Gehandicapte weduwen en wezen hebben niet de beschikking over een rolstoel en/of andere hulpmiddelen die in hun fysieke omstandigheden noodzakelijk zijn. Als een manier om economisch vooruit te komen vroegen de vrouwen om hulp in de vorm van een microkrediet om daarmee een onderneminkje te starten en zodoende een klein inkomen te verwerven. Dit zal hen in staat stellen om te voorzien in de basisbehoeften van henzelf en hun (klein)kinderen. Zij kunnen dan economisch onafhankelijk worden en op de lange duur het probleem van de extreme armoede overwinnen.

2. Donatie van schoolspullen aan een weeshuis

In november 2020 doneerde WODF schoolspullen aan een weeshuis in het dorp Bicha in het Kondoa district. Dit omvatte schriften en pennen. Op dat moment waren er 35 wezen in het weeshuis die allemaal deze voor hun ontwikkeling noodzakelijke spullen hebben gekregen.

3. Het ontwerpen van de website van de stichting

De website van de stichting is zowel een belangrijk platform voor informatie als een wettelijke vereiste voor de Nederlandse Belastingdienst. Elke non profit organisatie die de ANBI-status wil verwerven (Algemeen Nut Beogende Instelling) is bij wet verplicht een actieve website te onderhouden en daar de belangrijkste informatie op de plaatsen. De website fungeert ook als het belangrijkste medium voor communicatie tussen de stichting, de begunstigden, de donateurs, het grote publiek en de autoriteiten die de activiteiten van non profit organisaties reguleren.

De website van WODF is in december 2020 ontworpen zodat allerlei informatie over de stichting en haar werk op geregelde basis op de site wordt geplaatst. De naam van de website is: www.wodf.org. Tegelijk met de website is het officiële e-mail adres gelanceerd: [email protected] Dit is voor de officiële communicatie met de stichting.

4. Het verschaffen van menstruatie-pakketjes voor weesmeisjes om hen uit de armoede te helpen geraken

De Wereld Bank en de UNESCO stellen dat kinderen bezuiden de Sahara jaarlijks 20% van hun schooltijd mislopen of zelfs hun school verlaten ten gevolge van gebrek aan menstruatiemateriaal. Armoede dwingt hen vuile lorren te gebruiken die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om schaamte en sociale uitsluiting naar aanleiding van bloedvlekken na doorlekken in hun kleding, op school te vermijden, gaan kinderen 3-5 dagen per maand gewoon niet naar school. Dit tast hun recht op gelijkheid van onderwijs aan.

In Tanzania worden weesmeisjes op het platteland tijdens hun menstruatieperiodes bijzonder geraakt door armoede. Tussen november en december 2020 heeft WODF in 120 menstruatie kits kunnen voorzien voor weesmeisjes op het platteland, waarmee hun recht op onderwijs tijdens hun menstruatieperiodes niet wordt onderbroken. De kits bevatten een kaartje met een handleiding en een kaart om de menstruatiedata op bij te houden, acht eco-vriendelijke herbruikbare maandverbanden, twee waterdichte houders, een zakje om maandverbandjes in mee te nemen en in te wassen, een stuk zeep met een washandje, twee onderbroekjes, alles in een handig rugzakje dat met koorden wordt gesloten. Dit helpt weesmeisjes hun menstruatie op een gezonde, veilige en nette manier te beleven wat hen helpt gebruik te maken van hun recht op onderwijs.

5. Conclusie

De verwezenlijking van bovenstaande activiteiten was belangrijk om de stichting op te kunnen starten. Alle daarbij behorende kosten zijn gedragen door de leden van de Raad van Bestuur omdat de organisatie niet om geld kon vragen aan het publiek in de periode van november en december 2020, ten gevolge van lopende procedures bij de bank.

Financieel overzicht over de periode van november tot december 2020

De Stichting voor de Ontwikkeling van Weduwen en Wezen (Widows and Orphans Development Foundation: WODF) is gegrondvest op 5 november 2020. Op 31 december was de stichting nog in het process van het openen van een bankrekening, waardoor het nog niet mogelijk was om gelden uit diverse bronnen te verkrijgen. Daarom werden alle kosten van de Stichting zoals operationele kosten en die voor activiteiten gedragen door de leden van de Raad van Bestuur van WODF. In maart 2021 had de WODF haar eigen bankrekening. De benaderde donoren hebben aangegeven dat zij willig waren om te doneren, mits de Stichting een ANBI-status had. Vandaar dat de leden van de Raad nog steeds de kosten uit eigen middelen betalen, totdat de ANBI-status een feit is en er ook fondsen van elders kunnen worden verkregen.

Op een later tijdstip zullen de Raadsleden bepalen of de door hen gemaakte kosten zullen worden gerestitueerd, maar die restitutive zal nooit meer bedragen dan de door hen gemaakte kosten. WODF is bewust van het belang van het bieden van transparatie over haar financiële status. Daarom zal er volledige openheid worden geboden door middel van de openingsbalans op haar website en door periodieke financiële rapportages.

Kindly support our work in empowering widows and supporting orphans'  education.  Donate easily and securely  by clicking on the donation button below.